• Vitamin D: The Sunshine Vitamin

    วิตามินดีจำเป็นต่อการทำงานของระบบประสาทช่วยให้สมองทำงานได้ดีขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยชรา และอีกทั้งยังมีส่วนสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย

    Continue Reading